Nieuwe klant Login

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Wijn van Cairanne, gevestigd te Schimmert 
Versie geldig vanaf 1 maart 2015

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Wijn van Cairanne.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Wijn van Cairanne. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoor-waarden akkoord gaat. Wijn van Cairanne behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden zonder opgaaf van reden en zonder vooraankondigig te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Wijn van Cairanne erkend.

1.4 Wijn van Cairanne garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Wijn van Cairanne bestellingen tenminste binnen 2 weken uitvoeren.
Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Wijn van Cairanne zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Wijn van Cairanne geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Wijn van Cairanne heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Wijn van Cairanne (via info@wijnvancairanne.nl). De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Wijn van Cairanne er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

- Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen. - Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft. - Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. - Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Wijn van Cairanne, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Wijn van Cairanne. Wijn van Cairanne houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 Wijn van Cairanne respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Wijn van Cairanne maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 Wijn van Cairanne garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Wijn van Cairanne komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Wijn van Cairanne is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Wijn van Cairanne) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Wijn van Cairanne. (via info@wijnvancairanne.nl)  Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen uiterlijk tot maximaal 7 werkdagen na levering aan Wijn van Cairanne schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Wijn van Cairanne gegrond worden bevonden, zal Wijn van Cairanne naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Wijn van Cairanne en daarmee het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Wijn van Cairanne) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Wijn van Cairanne gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Wijn van Cairanne voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Wijn van Cairanne is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Wijn van Cairanne in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Wijn van Cairanne en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Wijn van Cairanne zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Wijn van Cairanne slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Wijn van Cairanne gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Wijn van Cairanne kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Wijn van Cairanne en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Wijn van Cairanne op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Wijn van Cairanne behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

8.3 Wijn van Cairanne is gerechtigd een controle uit te voeren in geval van een bestelling waarbij gekozen wordt voor betaling achteraf of een Creditcard. Op basis van deze controle kan Wijn van Cairanne een alternatieve betaalwijze aanbieden of de bestelling annuleren. Bij grotere bedragen kan Wijn van Cairanne als voorwaarde stellen, dat de bestelling na (gedeeltelijke) vooruit betaling wordt verzonden.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Wijn van Cairanne gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Wijn van Cairanne is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Wijn van Cairanne alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Wijn van Cairanne behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Wijn van Cairanne gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Wijn van Cairanne bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Wijn van Cairanne is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Wijn van Cairanne aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Wijn van Cairanne zolang de afnemer de vorderingen van Wijn van Cairanne uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Wijn van Cairanne wegens tekort schieten in de nakoming van

zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Wijn van Cairanne geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Wijn van Cairanne of een door Wijn van Cairanne aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Wijn van Cairanne haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Wijn van Cairanne zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Wijn van Cairanne.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Wijn van Cairanne en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Maastricht kennis, tenzij Wijn van Cairanne er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Het privacybeleid van Wijn van Cairanne;

Wijn van Cairanne hanteert een strikt privacybeleid. Uw gegevens zijn bij ons in veilige handen. Hieronder leest u er meer over. Heeft u vragen over ons privacybeleid? Neem dan contact op via info@wijnvancairanne.nl of via +31(0)6 31013292.

Uw e-mailadres
Alleen als u een bestelling doet of een vraag stelt via onze website, bewaren wij uw e-mailadres. Dat gebruiken we alleen om u op de hoogte te houden over uw bestelling en om u (indien u dat wenst) onze nieuwsbrief toe te sturen. Uw e-mailadres bewaren wij dus alleen voor intern gebruik. Wijn van Cairanne heeft geen partnerschappen of relaties met derden op internet. Wij geven uw e-mailadres dus nooit door aan andere (commerciële) organisaties.
 
Uw bank- of creditcardgegevens
Als u persoonsgegevens bij ons achterlaat, bijvoorbeeld tijdens het registratieproces, doet u dat via een beveiligde verbinding. U herkent een beveiligde verbinding aan de url; die begint met HTTPS. De betaling verloopt altijd rechtstreeks via uw bank of via erkende betaalinstanties. Wijn van Cairanne slaat uw bank- of creditcardgegevens nooit op.
 
Beveiliging van uw gegevens
Als u uw gegevens invoert op onze website, doet u dat altijd beveiligd. Wijn van Cairanne gebruikt coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Voor gevoelige informatie, zoals financiële gegevens, gebruiken we bovendien altijd een beveiligde server.
 
Afmelden of uw gegevens wissen
U kunt zonder opgaaf van reden verzoeken om al uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze database. Neemt u daarvoor contact op met onze klantenservice.
Als u geen e-mails van ons meer wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden via de link “afmelden nieuwsbrief” die u onder iedere nieuwsbrief per email aantreft.
Wijn van Cairanne gebruikt uw telefoonnummer alleen om u te informeren over uw bestelling.
Wij slaan (slechts) de volgende gegevens op en afhankelijk of u een account heeft aangemaakt wordt dit in het klantenbestand opgeslagen of slechts eenmalig bij de bestelling.
-voornaam/tussenvoegsel/achternaam
-adres (plaats, straat, postcode, huisnummer)
-email-adres
-telefoonnummer

Uw gegevens inzien of wijzigen
Op verzoek geven we u inzage in alle informatie die wij van u in ons bestand hebben. Neem daarvoor contact op via info@wijnvancairanne.nl of via +31(0)6 31013292. Hier kunt u ook uw persoonlijke gegevens corrigeren of aanvullen.
 
Veranderingen in het privacybeleid
Het kan zijn dat Wijn van Cairanne in de toekomst consumenteninformatie gaat gebruiken voor doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons huidige privacybeleid. Voordat we dat doen, nemen we uiteraard contact met u op om u de wijzigingen in ons privacybeleid voor te leggen. Gaat u niet akkoord? Dan zullen wij uw gegevens ook niet voor die betreffende doeleinden gebruiken.